İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Maturidilik Mezhebi

Maturidilik MezhebiMaturidilik Mezhebi

Maturidilik, Ebu Mansur Maturidi’nin görüşleri çerçevesinde  meydana gelmiş  bir itikadi mezheptir. İmamı Maturidi, küçük yaştan itibaren kendini İslami ilimlerde yetiştirmiş, tefsir, akait ve kelam ilimlerinde önemli çalışmalar yapmıştır. Kur’an ve sünnete göre İslam dininin inanç esaslarını açıklamıştır. İnanç konularında ortaya çıkan sorunlara çözümler getirmiş, iman esaslarını sistemli bir şekilde ifade etmiş, bunları savunmuş ve açıklamıştır. İslam dininin inanç esasları (itikat) konularında ortaya koyduğu görüşlerle İslam dünyasında özellikle de Türkler arasında kabul görmüştür. Maturidi’nin İslam düşüncesine en büyük katkısı ehl-i sünnet inancını sistemli bir yapıya kavuşturmasıdır. Hanefi mezhebine bağlı Müslümanlar, inanç konularında Maturidi’nin yolundan gitmişler ve onun düşüncelerini benimsemişlerdir?

Maturidilik, İslam’ın itikat alanında ayet ve hadisleri mutlak kaynak olarak görmekle birlikte, aklı da dinin anlaşılması için gerekli bir unsur olarak kabul etmektedir. Akıl ile vahiy arasında bir denge kuran Maturidi, akla gereken önemi vermiştir.

Bugün dünyada Müslüman nüfusun çoğunluğu itikadi konularda Maturidi’nin görüşlerini benimsemiştir.


 

Sponsorlar

Copyright © 2014
ilimrehberi.com. Her hakkı mahfuzdur.